*نماز جمعه، که نمایشى از قدرت سیاسى و اجتماعى اسلام است،

باید هر چه با شکوه تر و پُر محتواتر اقامه شود...

ملّت عظیم و عزیز، با شرکت خود،

باید این سنگر اسلامى را، هر چه عظیم تر و بلند پایه‏ تر، حفظ نماید،

تا به برکت آن، توطئه‏ هاى خائنان و دسیسه‏ هاى مفسدان خنثى شود.

صحیفه نور، سخنان مورخه 58.6.21