*نماز جمعه، یادگارِ همیشه جاویدِ امام خمینی (ره) است.

*ما نماز جمعه را از انقلاب و امام داریم.

* نماز جمعه، کانونِ بسیجِ مردم است.

*نماز جمعه، یکی از بزرگترین معجزه این انقلاب است.

*نماز جمعه، یادگارِ ارزشمند امام و حاصلِ خونِ پاکِ شهیدان اسلام است.

*نماز جمعه است که دلها را محکم و ایمان ها را قوی می کند.

*نمازهای جمعه، قوام معنوی و حصار ایمانیِ جامعه را حفظ خواهد کرد.

*نماز‌های جمعه، نقش بسیار بزرگی در موفقیت های این ملت ایفا کرده اند.

*نمازجمعه، مظهر وحدت دل ها و نیت ها است.

*نمازجمعه، دریچه‌ای دلگشا به سوی معنویت و آگاهی است.

*به آحاد مردم عرض می کنم که نماز جمعه را مأمن و ملجأ دل و جان خودتان بدانید.