*نماز جمعه در رأس همه اُمور است.

*نماز جمعه، پشتوانه انقلاب و دژِ محکمِ اسلام است.

*نماز جمعه، ثمره خون شهیدان است.

*یکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه هاست.

*نماز جمعه نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است.

*نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی به نظام جمهوری اسلامی است.

*نمـاز جمعـه نعـمــت بـزرگـــی اســت کــه در اختـیــــار مــــاســـت؛

  اگر این نعمت را قدر دانستیم، خداوند برکات آن را افزون می سازد.