امام صادق علیه السلام :

«ما مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‏ الَی الْجُمُعَةِ الَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَها عَلَی النَّارِ»

هیـچ کس نیـست کـه بـه سـوی نمـاز جمعـه گـام بـردارد،

مگر آن که خداوند سبحان آتش جهنم را بر او حرام گرداند.