نماز جمعه؛ مسئله 671 :

نمازجمعه دو رکعت است و در روز جمعه جانشین نماز ظهر مى شود

و در زمان حضور پیامبر (صلى الله علیه و آله) و امام معصوم (علیه السلام)

نایب خاصّ او واجب عینى است، امّا در زمان غیبت کبرى واجب تخییرى است،

یعنى میان نماز جمعه و نماز ظهر مخیّر است، ولى در زمانى که

حکومت عدل اسلامى باشد احتیاط آن است که ترک نشود.