شان نزول آیه نماز جمعه :
در یکى از سالها که مردم مدینه گرفتار خشکسالى و گرسنگى
و افزایش نرخ اجناس شده بودند، "دحیه" با کاروانى از شام فرا رسید
و با خود مواد غذایى آورده بود، در حالى که روز جمعه بود و پیامبر (صلی الله علیه و آله)
مشغول خطبه نمازجمعه بود. طبق معمول براى اعلام ورود کاروان طبل زدند
و حتى بعضى دیگر آلات موسیقى را نواختند، مردم با سرعت خود را به بازار رساندند،
در این هنگام مسلمانانى که در مسجد براى نماز اجتماع کرده بودند،
خطبه پیامبر را رها کرده و براى تامین نیازهاى خود به سوى بازار شتافتند،
تنها دوازده مرد و یک زن در مسجد باقى ماندند. آیه نازل شد و آنها را سخت مذمت کرد.