احکام نماز جمعه :

الف: وقت نماز جمعه از اوّل ظهر است به مقدارى که اذان و خطبه ها

و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن این مقدار،

وقت نماز جمعه پایان مى یابد و باید نماز ظهر خوانده شود.

ب: کسانى که تا دو فرسخى از محلّ نماز جمعه قرار دارند،

مشمول حکم نماز جمعه هستند و در صورتى که نماز جمعه، واجب عینى باشد،

حضور آن ها در نماز جمعه واجب است.

ج: هرگاه کسى به خطبه ها نرسد و در نماز شرکت کند،

یا فقط یک رکعت از نماز جمعه را درک نماید، نماز او صحیح است،

ولى احتیاط واجب آن است که عمداً تأخیر نیندازد.

د: نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود

و حداقلّ جمعیت براى انعقاد جمعه، پنج نفر است (امام جمعه و چهار نفر دیگر).

هـ: فاصله دو نماز جمعه باید کمتر از یک فرسخ نباشد

که اگر در کمتر از یک فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود

نماز اوّلى صحیح و دومى باطل است.

و: نماز جمعه بر «مسافران» و «زنان» و

«بیماران» و «از کارافتادگان» واجب نیست،

ولى اگر آنها در نماز جمعه حاضر شوند،

نمازشان صحیح است، امّا احتیاط واجب آن است که

پنج نفر اصلى نماز جمعه (امام و چهار نفر دیگر) غیر آن ها باشد.